ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು

  • 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

    ದಿನಾಂಕ 10 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ SAA-K ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಅಜೆಂಡಾ:• ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು • ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಸ್ಥಳ :ಸಂಗಮ S R ನಗರ ಕಚೇರಿಶಾಮರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆಬೆಂಗಳೂರುಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್: ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್

  • 2023 ಡಿಸಂಬರ್ ಬೆಲಗಾವಿಯ ಹೋರಾಟ

    ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನವು 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಕ್ಕುತ್ತಾಯಗಳು