2024 ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ದಿನಾಂಕ 10 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ SAA-K ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ
ಅಜೆಂಡಾ:
• ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
• ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ


ಸ್ಥಳ :
ಸಂಗಮ S R ನಗರ ಕಚೇರಿ
ಶಾಮರಾವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್: ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್