2023 ಡಿಸಂಬರ್ ಬೆಲಗಾವಿಯ ಹೋರಾಟ

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನವು 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ತಾಯಗಳು